Glasson International
Sp. z o.o.

Regulamin świadczenia usług przez Glasson International Sp. z o.o.

 

 • DEFINICJE
 • Umowa – kontrakt w przedmiocie świadczenia Usług zawierany pomiędzy Operatorem, a Kontrahentem na zasadach i w trybie określonym w Regulaminie.
 • Regulamin –  niniejszy dokument wraz z Tabelą Opłat.
 • Strona – Operator lub Kontrahent.
 • Operator – Glasson International Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą ul. Kościuszki 18, 42-300 Myszków, NIP: 5771983931, REGON:368530968
 • Usługi – narzędzia wspierające świadczenie usług optycznych przez Kontrahenta, udostępnione w Serwisie przez Operatora na warunkach niniejszego Regulaminu.
 • Serwis – portal internetowy prowadzony przez Operatora pod adresami  www.glasson.pl  
 • Kontrahent – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca optykiem lub prowadząca działalność optyczną, zlecająca Operatorowi świadczenie Usług.
 • Konto Kontrahenta (dalej także jako „Konto”) – wyodrębniona część Serwisu zawierająca zbiór informacji dotyczących Kontrahenta, umożliwiająca korzystanie przez Kontrahenta z Usług oraz zarządzanie profilami Klientów.  
 • Klient – osoba fizyczna (konsument), korzystająca z usług Kontrahenta.
 • Rejestracja – wypełnienie przez Kontrahenta elektronicznego formularza znajdującego się w Serwisie poprzez podanie wskazanych w formularzu danych, złożenie oświadczeń dotyczących działalności oraz przesłanie ich Operatorowi za pomocą dostępnej w formularzu opcji. Rejestracja wymaga uruchomienia linku aktywacyjnego przesłanego na adres poczty elektronicznej podany w zakresie formularza rejestracyjnego. Dokonanie Rejestracji skutkuje utworzeniem Konta Kontrahenta oraz rozpoczęciem Okresu Próbnego.
 • Opłata – Opłata Abonamentowa, płatne przelewem bankowym lub poprzez system płatności elektronicznych, po wystawieniu przez Operatora dokumentu księgowego.
 • Opłata Abonamentowa wynagrodzenie płatne przelewem bankowym lub poprzez system płatności elektronicznych, po wystawieniu przez Operatora dokumentu księgowego. Opłata Abonamentowa płatna jest z góry wynagrodzenie wnoszone za Plan Abonamentowy z góry (chyba, że Tabela Opłat stanowi inaczej). Uregulowanie opłaty skutkuje przedłużeniem ważności Konta.   
 • Okres Rozliczeniowy- przedział czasu od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.
 • Niepełny Okres Rozliczeniowy – przedział czasu, od innego dnia niż pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego  do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.
 • Okres Próbny – siedem dni kalendarzowych licząc od dnia uzyskania pełnej funkcjonalności Konta Kontrahenta, w których Kontrahent może korzystać z Usług bez konieczności wnoszenia Opłat
 • Plan Abonamentowy – (dalej także jako „Plan”) – zakres Usług świadczony przez Operatora (w zależności od wybranego przez Kontrahenta rodzaju Planu, zgodnie z Tabelą Opłat).
 • Tabela Opłat – integralna część Regulaminu zawierająca informacje o wysokości Opłat oraz terminie ich realizacji.
 • Zablokowanie Konta (dalej także jako „Blokada Konto”) – uniemożliwienie Kontrahentowi korzystanie z Konta z przyczyn wskazanych w Regulaminie.
 • Pomoc Techniczna – wsparcie Kontrahenta w zakresie obsługi Konta Kontrahenta.
 • Siła wyższa – zdarzenia spowodowane przyczynami, których nie można było przewidzieć i na które Operator nie miał wpływu, pomimo dołożenia najwyższej staranności w szczególności: klęski żywiołowe, wojny, zamieszki.
 • Dzień roboczy – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Zawarcie Umowy następuje poprzez dokonanie Rejestracji.
 • Regulamin określa zasady korzystania przez Kontrahentów z Usług.
 • Pełna funkcjonalność Konta Kontrahenta zostaje uruchomiona po weryfikacji poprawności danych wskazanych przez Kontrahenta w trakcie Rejestracji, co nastąpi w terminie do 2 dni robiczych od dokonania Rejestracji.
 • PRAWA I OBOWIĄZKI KONTRAHENTA
 • Kontrahent jest dysponentem danych jakie wprowadził w zakresie Konta.
 • Kontrahent ma prawo do bezpłatnej Pomocy Technicznej drogą poczty elektronicznej, poprzez formularz kontaktowy w Serwisie
 • Kontrahent zobowiązany jest do:
 • podania prawdziwych i kompletnych danych w trakcie Rejestracji oraz zamawiania Usług,
 • terminowego regulowania Opłat,
 • niezwłocznej aktualizacji danych Kontrahenta w przypadku ich zmiany.
 • Kontrahent oświadcza, że dane zamieszczanie w zakresie Konta są zgodne z prawem i  stanem faktycznym.
 • Kontrahent nie może dostarczać w zakresie Serwisu oraz Konta Kontrahenta treści o charakterze bezprawnym.
 • BLOKADA KONTA KONTRAHENTA
 • Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Kontrahenta w przypadku:
 • naruszenia przez Kontrahenta niniejszego Regulaminu,
 • używania Konta w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub w sposób naruszającym dobre obyczaje,
 • powzięcia przez Operatora uzasadnionych wątpliwości, co do prawdziwości danych wskazanych podczas Rejestracji,
  innych przypadkach wskazanych wprost w Regulaminie.
 • Kontrahent jest informowany o Blokadzie Konta, bezpośrednio po jej dokonaniu, za pomocą komunikatu wyświetlanego w zakresie Konta Kontrahenta oraz  poprzez wiadomość przesłaną na adres poczty elektronicznej podany przez Kontrahenta w trakcie Rejestracji.
 • ZAMAWIANIE I ŚWIADCZENIE USŁUG
 • Przeprowadzenie  Rejestracji jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu przez Kontrahenta.
 • W Okresie Próbnym oraz po jego zakończeniu Kontrahent może złożyć zamówienie na świadczenie Usług. Celem złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia, dostępny w zakresie Konta wskazując:
 • Plan Abonamentowy,
 • dane niezbędne do wystawienia faktur oraz adres poczty elektronicznej, na jaki faktury mają być wysyłane.
 • Po Okresie Próbnym, Konto Kontrahenta zostanie zablokowane do czasu złożenia zamówienia na świadczenie Usług
 • W przypadku, gdy Kontrahent nie opłaci złożonego zamówienia lub nie ureguluje Opłat, w terminie wskazanym w przesłanym do niego dokumencie księgowym, pomimo wezwaniu go przez Operatora w formie mailowej na adres podany przez Kontrahenta oraz za pomocą komunikatu wyświetlanego w zakresie Konta Kontrahenta do realizacji płatności, w dodatkowym siedmiodniowym terminie, Konto Kontrahenta zostanie zablokowane do czasu opłacenia zamówienia lub uregulowania Opłat.
 • Opłata winna być uiszczona w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wystawienia dokumentu księgowego.
 • Kontrahent wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur drogą elektroniczną.
 • W czasie trwania Umowy, Kontrahent może zmienić Plan Abonamentowy z tym zastrzeżeniem, iż wybór Planu o niższej cenie, nie skutkuje obowiązkiem zwrotu przez Operatora uiszczonych już Opłat. Zmiana Planu Abonamentowego zostaje wprowadzona z chwilą dokonania ich przez Kontrahenta w zakresie Konta.
 • Rozliczenie należności z tytułu zmiany Planu Abonamentowego w przypadku wybrania Planu o wyższej cenie, zostanie dokonane zgodnie z Tabelą Opłat, proporcjonalnie do okresu w jakim Kontrahent korzystał z poszczególnych Planów Abonamentowych.
 • Operator zastrzega, iż czas aktualizacji Serwisu, w tym w szczególności w zakresie wprowadzenia zmian w obszarze aktualnej oferty producentów i dystrybutorów soczewek okularowych wynosi 7 dni roboczych od dnia publikacji przez nich nowej oferty.
 • WYPOWIEDZENIE UMOWY
 • Kontrahent jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem że  wypowiedzenie powinno być złożone nie później niż na pięć dni roboczych przed końcem okresu ważności Konta Kontrahenta. W przypadku braku wypowiedzenia Umowy w terminie, o którym mowa powyżej stosuje się punkt 5.14 Regulaminu. Wypowiedzenie może być dokonane w następujący sposób:
 • pisemnie na adres Operatora, 
 • za pomocą poczty elektronicznej lub funkcjonalności dostępnej w zakresie Konta Kontrahenta.
 • Wypowiedzenie umowy nie skutkuje koniecznością zwrotu przez Operatora uiszczonych już Opłat.
 • W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Kontrahenta, na jego wniosek skierowany do Operatora za pomocą poczty elektronicznej lub poprzez formularz kontaktowy dostępny w zakresie Konta, Operator w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od dnia wypowiedzenia Umowy: sporządzi i przekaże Kontrahentowi na adres poczty elektronicznej podany w czasie Rejestracji lub inny adres wskazany przez Kontrahenta kopię danych znajdujących się w zakresie Konta Kontrahenta, lub
 • Po upływie terminu wskazanego w punkcie 6.3 powyżej, Konto Kontrahenta zostaje usunięte.
 •   Brak wypowiedzenia Umowy przez Kontrahenta, skutkuje automatycznym przedłużeniem ważności Konta Kontrahenta (zawarciem nowej Umowy) zgodnie z Planem Abonamentowym. W takim przypadku ważność Konta jest przedłużana z tym zastrzeżeniem, iż w sytuacji braku dostępności w Serwisie dotychczasowego Planu Abonamentowego, Kontrahentowi zostanie przypisany Plan najbardziej zbliżony (biorąc pod uwagę kryterium kosztu Planu), na co Kontrahent wyraża zgodę.
 • Operator może rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. W takim przypadku zwróci Kontrahentowi Opłaty w części odpowiadającej okresowi, na który Umowa była zawarta.
 • Operator może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli przyczyny Blokady, o których mowa w 4.2 nie ustaną w terminie 30 dni od jej dokonania.
 • DANE KONTRAHENTA
 • Administratorem danych osobowych Kontrahentów jest Glasson International Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą ul. Kościuszki 18,  42-300 Myszków, NIP: 5771983931 REGON:368530968 Operator może przetwarzać następujące dane osobowe Kontrahenta: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.
 • Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania Umowy oraz marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Operatora, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Kontrahent ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może się okazać niezbędne do świadczenia Usług (w przypadku Kontrahentów będącymi osobami fizycznymi, prowadzącymi działalność gospodarczą).
 • Operator nie jest administratorem danych osobowych wprowadzonych przez Kontrahenta lub Odbiorców w zakresie Konta Kontrahenta.
 • Kontrahent jest administratorem danych Klientów wprowadzonych w zakresie Serwisu i oświadcza, że przetwarza je na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności posiada zgodę Klientów lub przetwarza je na innej podstawie prawnej.
 • PRAWA NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH
 • Wszelkie materiały umieszczone, udostępniane w ramach Serwisu, jak i sposób ich przedstawienia (układ) korzystają z ochrony przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631) lub w Ustawie  prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410) i przysługują Operatorowi, chyba że co innego wyraźnie wynika z ich treści lub z okoliczności.
 • Kontrahent jest uprawniony do korzystania z Usług przez czas trwania Umowy, wyłącznie w zakresie funkcjonalności udostępnionych mu przez Operatora, zgodnie ze złożonym przez Kontrahenta zamówieniem. Kontrahent nie uzyskuje jakichkolwiek praw, w tym praw własności intelektualnej ponad te wyraźnie określone treścią Umowy. W tym w szczególności Kontrahent nie jest uprawniony do uzyskania jakichkolwiek plików źródłowych.
 • Operator ma prawo do opublikowania adresu strony internetowej oraz loga lub znaku towarowego należącego do Kontrahenta na swojej liście referencyjnej znajdującej się w zakresie Serwisu. W przypadku jeżeli oznaczenia wskazane powyżej stanowiłyby utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub podlegały ochronie na mocy Ustawy prawo własności przemysłowej, Kontrahent udziela niniejszym zezwolenia na korzystanie z nich, w opisanym powyżej zakresie nieodpłatnie przez czas nieokreślony. Kontrahent oświadcza, iż jest uprawniony do udzielenia upoważnienia w wyżej wymienionym zakresie. Kontrahent może poprzez oświadczenie złożone w formie wiadomości e-mail skierowanej z adresu poczty elektronicznej podanego przez Kontrahenta odwołać zgodę, o której mowa w niniejszym punkcie.
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 • Operator ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wyłącznie z jego winy umyślnej. Odpowiedzialność Operatora jest ograniczona do wysokości trzykrotności miesięcznej Opłaty Abonamentowej.  
 • Odpowiedzialność Operatora za przerwy lub utrudnienia w korzystaniu z Usługi jest wyłączona, jeżeli wystąpi:
 • potrzeba dokonania jakiejkolwiek naprawy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania służących do świadczenia Usługi, o ile łączna przerwa w dostępie do Usługi nie przekracza łącznie 48 godzin w Okresie Rozliczeniowym.
 • okoliczność niezależna od Operatora (np. przypadek Siły Wyższej, działanie osoby trzeciej, działanie Kontrahenta);
 • błąd lub opóźnienie w transmisji, chyba że do błędów lub opóźnień w transmisji doszło z winy Operatora.
 • Kontrahent zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody powstałe w wyniku niezgodnego z prawem, Regulaminem lub zwyczajem działaniem lub zaniechaniem Kontrahenta, zarówno zakresie strat jak i utraconych korzyści.
 • WARUNKI TECHNICZNE
 • W celu prawidłowego korzystania z Serwisu oraz Usług niezbędny jest:
 • komputer – posiadający dostęp do sieci  Internet, wyposażony w aktualną przeglądarkę internetową  lub
 • urządzenie mobilne (smartphone/tablet lub inne) – posiadające dostęp do sieci Internet, wyposażone w aktualną przeglądarkę internetową
 • Operator  zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych i aktualizacyjnych w zakresie Serwisu. Operator dołoży wszelkich starań, aby wskazane prace były realizowane w najkrótszym możliwym czasie.  
 • REKLAMACJE
 • Kontrahent ma prawo w każdym czasie złożyć reklamację dotyczącą korzystania z Serwisu.
 • Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@glasson.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny w zakresie Konta.
 • Reklamacja powinna zawierać: nazwę Kontrahenta, adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź oraz opis przedmiotu reklamacji (umożliwiający  jej rozpatrzenie).
 • Operator rozpatruje reklamacje w terminie 10 dni roboczych, chyba że Kontrahent:
 • nie opisał przedmiotu reklamacji w sposób umożliwiający jej rozpatrzenie,   
 • nie podał danych umożliwiających identyfikację Kontrahenta.
 • W przypadku, o którym mowa w  11.4.1.- 11.4.2 termin na rozpatrzenie reklamacji biegnie od dnia, w którym Kontrahent dostarczył Operatorowi brakujące informacje.
 • Odpowiedź na reklamację Operator kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kontrahenta.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Kontrahent zostanie poinformowany o zmianach o których mowa w 11.2. w zakresie Konta. Zmiany, wchodzą w życie z chwilą ich wprowadzenia.
 • Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Operator poinformuje Kontrahenta drogą poczty elektronicznej na wskazany przez Kontrahenta  adres e-mail oraz w zakresie Konta co najmniej 14 dni przed ich wejściem w życie. Korzystanie z Serwisu oraz Konta Kontrahenta po dacie wejścia w życie zmian Regulaminu jest jednoznaczne z ich akceptacją i nie wymaga składania przez Kontrahenta żadnego odrębnego oświadczenia.
 • Zmiana Tabeli Opłat nie wpływa na ceny Usług już opłaconych.
 • Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszej Umowy zostaną uznane w sposób przewidziany prawem za nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa to na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Umowy.
 • Wszelkie informacje dotyczące Umowy uzyskane przez Kontrahenta, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Operatora w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. 2003 Nr 153, poz. 1503).
 • Wszelkie spory pomiędzy Stronami wynikające z Regulaminu lub z nim związane będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Operatora.
 • Umowa podlega prawu polskiemu.

Załącznik nr ITABELA OPŁAT

Opłaty  stanowią kwoty netto, do których należy doliczyć podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce.

W zależności od wybranego Planu Abonamentowego, Kontrahent jest uprawniony do korzystania z urządzeń, które uzyskały uprzednią autoryzację (akceptację) Operatora w liczbie:

 • punkt 1 urządzenie
 • salon+ 2 urządzenia
 • sieć 2 urządzenia na salon

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zgadzam się